JASANIMA


Prejdi na obsah

"Pracujeme s najcennejšou hodnotou.......

.........PRACUJEME S ĽUĎMI "

OZNAM

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa nariaďuje zákaz vstupu osobám, okrem výnimiek, do vnútorných a vonkajších priestorov JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava a jej organizačnej súčasti AMALIA – DSS Rožňava.

JASANIMA – DSS Rožňava je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných a vonkajších priestorov zariadenia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje skutočnosť o negatívnom výsledku testovania na ochorenie COVID-19. Zamestnanec zariadenia je oprávnený nahliadnuť do tohto dokladu.

Zákaz vstupu sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29.10.2020 do 01.11.2020 alebo certifikátom vydaným MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. 10. 2020 do 01. 11. 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme SR a osobou v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28.10.2020 do 30.10.2020 alebo certifikátom vydaným MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. 10. 2020 do 30. 10. 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 02. 11. 2020 do 09. 11. 2020,
d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 01. 08. 2020 do 15. 10. 2020,
e) dieťa do 10 rokov veku,
f) osobu ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
g) osobu ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
j) onkologickým pacientom po chemoterapií alebo transplantácií, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
k) osobu ktorá má včase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31.10.2020 do 01.11.2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ alebo nariadenú pracovnú neschopnosť zôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.


V Rožňave dňa 04. 11. 2020 PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka DSS


Pokyn predsedu č.27/2020

Predseda Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany zdravia a prijatia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID 19

ukladá

toto opatrenie:


Pozastavuje sa poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorými sú :

JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, 048 01 Rožňava
organizačná súčasť AMALIA DSS

-
ambulantnú pobytovú formu

- týždennú pobytovú formu


a to na obdobie od 26.10.2020 do 15.11.2020


Rozhodnutím krízového štábu konaného 13.11.2020 sa pozastavenie poskytovania sociálnych služieb ambulantnou a týždennou formou predlžuje do 17.11.2020.

Opätovné spustenie,
JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, 048 01 Rožňava
organizačná súčasť AMALIA DSS, ambulantnej a týždennej pobytovej formy
od stredy 18.11.2020.


Milí príbuzní, rodinní príslušníci.
Situácia infekčného ochorenia COVID-19 sa zhoršuje a my denne vyhodnocujeme všetky opatrenia ohľadom ochrany a bezpečnosti zdravia našich prijímateľov sociálnych služieb.
S účinnosťou od 20. 10. 2020 až do odvolania prechádzame na vybavovanie všetkých záležitostí s príbuznými a rodinnými príslušníkmi bez OSOBNÉHO KONTAKTU, teda iba e-mailom, telefonicky, poštou.

Ak chcete niečo Vášmu blízkemu priniesť, musí byť všetko v pôvodných, neporušených, uzatvorených obaloch s možnosťou okamžitej dezinfekcie. Tie uložíte pred vstupom do budovy položením do vyhradeného boxu a zazvonením na príslušné poschodie.

Veci blízkeho označte priezviskom, komu veci nesiete.
Veci, ktoré nebudú v pôvodných, neporušených, uzatvorených obaloch budú musieť byť likvidované v komunálnom odpade z dôvodu ochrany a bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb.

Službukonajúci zamestnanec vyzdvihne položené veci a zaeviduje ich prevzatie do denného hlásenia.


Úplne dokonalý človek by bol nepotrebný.

Karl Heinrich WaggerlPODÁVANIE PODNETOV O PROTISPOLOčENSKEJ ČINNOSTI PRE ZAMESTNANCOV KSK A OvZPJASANIMA – DSS v rámci systému manažérstva kvality získala certifikát kvality ISO 9001:2015
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu