JASANIMA


Prejdi na obsah

Aktuality

Termín

Akcie na rok 2020

január

vychádzka do prírody s Kukom

február

Fašiangy - karneval
Valentínska zábava

marec

Marec - mesiac knihy - návšteva knižnice
Týždeň mozgu - Subsidium

apríl

Pracovná terapia v komunitnej záhrade Rožňava

máj

Most úsmevov
Boccia turnaj

jún

Deň otvorených dverí + spoločná opekačka
Zlatá rybka Šoporňa
Súťaž opatrovateľov

júl

Návšteva kúpaliska

august

Rekondičný pobyt PSS

september

Tanečno - pohybová súťaž " Tancuj srdcom"

október

Mesiac úcty k starším - klub dôchodcov
Zlatý Slávik Košice

november

Pálenie sviečok - pamiatka zosnulých
CHARITÁNIA

december

Mikuláš
Deň otvorených dverí
Posedenie pod Jedličkou


Opätovné spustenie poskytovania sociálnych služieb vAMALIA DSS, Košická č. 29, Rožňava

Pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 19, sa odo dňa 10.06.2020 opätovne spustilo poskytovanie ambulantnej formy sociálnych služieb v o.s AMALIA DSS a tiež sa znova začala oficiálne poskytovaťSlužba včasnej intervencie, a to za dodržiavania prísnych protiepidemiologických opatrení vydaných ÚVZ a MPSVaR SR. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým zamestnanci počas núdzového stavu boli oporou pravidelným telefonickým kontaktom, sa veľmi tešili a pomaly sa pustili do práce pri napĺňaní cieľov kvality a individuálnych plánov na rok 2020 , a to to vysádzanie tekvíc a následná starostlivosť o sadenice, nadobúdanie zručností pri pestovateľských prácach v bylinkovej záhradke v areáli DSS.

Pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 20, s účinnosťou odo dňa 22.06.2020 sa po testovaní na COVID – 19 s negatívnym výsledkom u všetkých testovaných prijímateľov sociálnych služieb o.s. AMALIA DSS, sa od 29.06.2020 pripojili ku kamarátom aj prijímatelia sociálnych služieb zaradení do týždennej pobytovej formy poskytovaných sociálnych služieb.


III. ročník tanočno-pohybovej súťaže
„Tancuj srdcom 2019“

Už tretíkrát sa prijímatelia sociálnych služieb z dvanástich zariadení sociálnych služieb v zriaďovatelskej pôsobnosti Košického kraja stretli na tanečno-pohybovej súťaže pod názvom „TANCUJ SRDCOM“ s finančnou podporou MK SR. Súťaž sa konala dňa 20.9. 2019 v Rožňave. Hlavným organizátorom súťaže bolo zariadenie JASANIMA - DSS Rožňava. Cieľom tejto kultúrnej akcie bolo podporiť rozvoj schopností, možností a zručností prijímateľov sociálnych služieb v oblasti mobility, prispieť k aktívnemu využitiu voľného času, rozvoju koordinácie pohybu v súlade s hudbou, jej tempom, rytmom, melódiou a dynamikou a pomôcť nadviazať nové priateľstvá.

Súťažiaci si pripravili a nacvičili vystúpenia a choreografie rôznych hudobných žánrov. Na parkete sa vystriedali tanečníci súťažiaci individuálne, párovo a prekrásne boli aj skupinové choreografie. Všetky vystúpenia diváci sprevádzali búrlivým potleskom a emócie tlačili slzy do očí nielen súťažiacim, ale všetkým prítomným, vrátane členov odbornej poroty. Pocity výnimočnosti a radosti na parkete podporil aj moderátor akcie vystupujúci v úlohe „strašiaka Ruda“ a vystúpenie párov venujúcim sa spoločenským tancom z tanečného klubu SAMBED Rožňava.

Príjemným prekvapením pre účastníkov bolo zhotovovanie fotografií, ktoré si mohli hneď zobrať zo sebou na pamiatku a tiež online vysielanie priebehu súťaže cez youtube kanál [ https://youtu.be/z-oki1cO79c ], ktoré organzátorovi sprostredkovalo Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava. Súťaž nemá víťaza, pretože víťazom sú všetci, ktorí aj napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu vedia ukázať svoje tanečné umenie. Hudba a tanec im prináša radosť a pocit výnimočnosti.

Tanec je pohybové vyjadrenie hudby, ja by som povedal, že je to vyjadrenie tanca srdcom. Skutočne podali nádherné výkony, niektorí podali perfektné výkony, treba pochváliť ľudí, ktorí Vás pripravili...“
uviedol člen poroty p. Mgr. Ján Lipták – odborník na folklór.

K hodnotám tanečných kreácií sa vyjadril aj p. Július Schwarz – tréner a medzinárodný rozhodca spoločenských tancov:ň
Som rád, že som dnes mohol stretnúť ľudí, ktorých tanec baví. Tanec vyjadruje istí optimizmus do života, a ja si myslím, že dnes sa to prejavilo na sto percent. Nie je to jednoduché pripraviť klientov na takého vystúpenia a odovzdať im srdce a lásku...

Poďakovanie patrí sponzorom, zamestnancom zariadení, ktorí zostavovali choreografie a uskutočňovali nácviky jednotlivých vystúpení, ale aj zamestnancom organizátora, ktorí ako tím pripravili celé podujatie na vysokej úrovni.

Voľba prezidenta

Nález Ústavného súdu z roku 2017 dáva právo voliť pre všetkých občanov, aj pre občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony. Svoje právo už využili aj v roku 2018 pri voľbách do samosprávnych krajov, ako aj pri komunálnych voľbách. V tomto roku využili svoje volebné právo po tretíkrát. Volili prezidenta Slovenskej republiky v dvoch kolách, a to 16. 03. 2019 a následne 30. 03. 2019. Voľby sa uskutočnili vo volebnej miestnosti v priestoroch zariadenia prostredníctvom prenosnej urny. K volebnej urne pristúpilo 35 klientov. Na voľby sa pripravovali oboznámením sa so spôsobom hlasovania v rámci skupinových komunít, sledovali televízne spoty kandidátov. Pri vzájomných rozhovoroch debatovali o tom kto je z kandidátov najlepší aje ich líder. Volebný deň je pre klientov menšia slávnosť, tešia sa na nových ľudí – členov volebnej komisie a hlavne sa cítia byť dôležití. Po zverejnení výsledkov volieb sa chvália víťazstvom svojho kandidáta.
Svoje volebné právo určite využijú aj v budúcich voľbách v nasledujúcich rokoch.


Grantový projekt OPORA 2018

JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava sa úspešne zapojila do programu OPORA 2018, ktorú vyhlásila Nadácia SPP. Prostredníctvom dvoch úspešných projektov sme sa skvalitnili život dvom ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Na základe zhodnotenie ich individuálnych potrieb sme naplánovali realizáciu individuálneho plánu s cieľom ich plnohodnotnej integrácie do života spoločnosti. Jeden projekt bol zameraný na mobilizáciu klienta po mozgovej porážke pomocou bežiaceho pásu s oporou. Druhý projekt bol zameraný na výrobu sviečok v dielni na rozvoj pracovných zručností. Našou snahou bolo pomôcť získať pocit nezávislosti a samostatnosti, ako aj zachovanie a rozvoj pracovných zručností a schopností klienta. Za realizáciu obidvoch projektov z programu OPORA 2018 patrí poďakovanie NADÁCIÍ SPP, bez podpory ktorej by tieto projekty neboli realizované. Veríme, že aj v budúcnosti budeme mať možnosť využiť vyhlásené projekty na realizáciu individuálnych potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré im pomôžu pri integrácii do spoločnosti.


II. ročník tanečno-pohybovej súťaže
„Tancuj srdcom 2018“

V septembri sme sa opäť stretli na tanečno-pohybovej súťaže klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pod názvom „TANCUJ SRDCOM“. Súťaž sa konala dňa 21.9.2018 v Rožňave. Hlavným organizátorom súťaže bolo zariadenie JASANIMA- DSS Rožňava. Súťaž finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mesto Rožňava, Essity Slovakia, s.r.o Gemerská Hôrka, TESCO Rožňava, BRANTNER Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota, Kvetinárstvo MIRKA Rožňava, Michal Domik – DOVAJ Rožňava, Tanečný klub SAMBED Rožňava a Lekáreň Soranus.
Pestrý a žánrovo rôznorodý program súťaže sa začal po slávnostnom príhovore riaditeľky JASANIMA – DSS Rožňava, p. PhDr. Beáty Šlosárovej a príhovore podpredsedu KSK, p. Daniel Rusnáka. Súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení: JUDr., PhDr. Martina Netolická, zamestnanec odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, Mgr. Ján Lipták – odborník na folklór, Július Schwarz – tréner a rozhodca spoločenských tancov. Na súťaž si klienti pripravili a nacvičili vystúpenia rôznych žánrov modernej, ľudovej a spoločenskej tanečnej tvorby jednotlivcov, párov a kolektívov. Každé vystúpenie bolo výnimočné a jedinečné. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci z trinástich zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Diváci podporovali a ocenili vystupujúcich neutíchajúcim potleskom. Prestávky medzi vystúpeniami boli vyplnené diskotékou na parkete, do ktorej sa zapojili všetci prítomní , vrátane členov poroty. Za zaslúženým obedom ukázali svoje tanečné umenie aj malí členovia tanečného klubu SAMBED. V závere porota ocenila každé vystúpenie. Prekvapením bolo zhotovovanie fotografií, ktoré si mohli hneď zobrať zo sebou a pochváliť sa ostatným klientom a kamarátom. Súťaž nemala víťaza, pretože víťazom boli všetci, ktorí aj napriek svojmu zdravotnému postihnutiu vedeli ukázať svoje tanečné umenie. Hudba a tanec hendikepovaní cítia a prináša im radosť a výnimočnosti.
Poďakovanie patrí aj zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť, snahu a kreativitu pri zostavovaní choreografií a nácvikov.
II. ročník turnaja tímov v integrovanej boccii

Horúci letný deň 08. 06. 2018 JASANIMA - DSS využilo na zorganizovanie už II. ročníka turnaja tímov v integrovanej boccii v spolupráci s Psychiatrickou liečebňou v Rožňave. Turnaj sa uskutočnil na ihrisku v areáli Nemocnice s poliklinikou v Rožňave za účasti 8 trojčlenných družstiev s náhradníkmi v doprovode zamestnancov zo Základnej školy v Brzotíne, Spojenej školy internátnej v Rožňave, Psychiatrickej liečebne S. Bluma v Plešivci, Psychiatrickej liečebne v Rožňave, Psychiatrického stacionára v Rožňave, BARBORKY, n. o. v Rožňave, JASANIMA – DSS a organizačná súčasť AMALIA – DSS v Rožňave. Po úvodnom privítaní a slávnostnom nástupe, turnaj otvorila a všetkých prítomných privítala, PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA – DSS. Rozhodca turnaja oboznámil účastníkov s pravidlami hry boccia, nakoľko niektorí sa s touto hrou ešte nestretli. Zápolenie súťažiacich prebiehalo v priateľskom duchu. Víťazom boli všetci zúčastnení a každé súťažné družstvo obdržalo diplomy. Pre súťažiacich bolo počas celého turnaja pripravené občerstvenie. Turnaj priniesol plno zážitkov, smiechu a dobrej nálady. Žiaci škôl mali možnosť spoznať nových priateľov zo zariadení, ako aj pacientov zo psychiatrickej liečebne. Všetci účastníci odchádzali plní dojmov a nových zážitkov, s prísľubom účasti aj na budúci rok.

Poďakovanie patrí Mestu Rožňava za finančnú dotáciu turnaja a Psychiatrickej liečebni Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave za poskytnutý areál.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu