JASANIMA


Prejdi na obsah

JASANIMA DSS

O nás

JASANIMA - DSS
Zariadenie sociálnych služieb JASANIMA DSS je rozpočtovou organizáciou zriadenou Košickým samosprávnym krajom. Poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to domov sociálnych služieb pobytovou formou a ambulantnou formou a službu včasnej intervencie. Štatutárnou zástupkyňou zariadenia sociálnych služieb je riaditeľka PhDr. Beáta Šlosárová. Sídlom organizácie je Špitálska ulica č. 7 Rožňava, kde sa poskytujú sociálne služby pre 83 prijímateľov sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou. V organizačnej súčasti AMALIA DSS na Košickej ulici č. 29 v Rožňave je kapacita spolu 23 prijímateľov. Obidve prevádzky sú koedukované, t.j. služby sa poskytujú ženám aj mužom. Zariadenie má celkom 57 zamestnancov pre všetky poskytované druhy a formy sociálnych služieb.

V JASANIMA DSS Rožňava na Špitálskej ulici v Rožňave sa sociálne služby poskytujú v trojpodlažnej budove. Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách so sociálnym zariadením. Prístup na jednotlivé poschodia je zabezpečovaný bezbariérovo výťahom. Odbornú starostlivosť zabezpečujú zamestnanci v nepretržitej prevádzke. V rámci optimalizácie životných podmienok a individuálneho osobnostného rozvoja, ako aj v snahe uplatňovať prvky deinštitucionalizácie, boli naši prijímatelia rozdelení do šiestich integrovaných skupín, vychádzajúc z ich sociálnych, špeciálno-pedagogických a psychologických diagnostík, ako aj ich zdravotných dispozícií.

Za účelom rozvíjania praktických zručností a prípravy na opätovné zaradenie do komunitného života bolo zriadené chránené tréningové bývanie, v ktorom sú v súčasnosti umiestnené 3 ženy. Zariadenie poskytuje komplex sociálnych služieb zahrňujúcich sociálnu rehabilitáciu, odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Rozvoj pracovných zručností je rozvíjaný v rôznych dielňach, a to v kreatívnej dielni, hrnčiarskej, tkáčskej, drevárskej, v dielni na výrobu sviečok a v košíkarskej dielni. Prijímateľom sociálnych služieb je umožnené pracovať aj na voľnom trhu práce formou dohôd o pracovnej činnosti a zapájať sa do pracovných aktivít v rámci komunity pri úprave verejnej zelene. Mnohotvárnosť terapeutických činností a voľnočasových aktivít realizovaných v zariadení má za úlohu poskytnúť prijímateľom čo najväčší priestor na uplatnenie špecifických individuálnych dispozícií. Zariadenie vedie folklórny súbor JASANIMA, ktorý nás úspešne reprezentuje na rôznych spoločenských podujatiach v regióne.História JASANIMA - DSS

Domov sociálnych služieb bol založený 1. 1. 1962 a bol slávnostne otvorený ako domov dôchodcov umiestnený v kláštornom komplexe Jasov. Neskôr bol premenovaný na ošetrovací ústav. Od 1. 1. 1975 patrilo zariadenie pod Okresný ústav sociálnych služieb Košice - vidiek so sídlom v Šemši. 14. 6. 1983 bol zriadený domov dôchodcov s kapacitou 65 miest a ústav sociálnych služieb s kapacitou 200 miest. Dňom 1. 1. 1991 bol domov dôchodcov v Jasove zrušený a od 1. 4. 1991 sa stalo zariadenie (domov sociálnych služieb) samostatným právnym subjektom. 14. 12. 1998 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb Jasov. Neskôr, dňom 1. 1. 2001, bolo zariadenie rozdelené na DSS Jasov a DSS Kráľovce. Od 1. 4. 2001 do 31. 12. 2002 prevádzkovalo aj detašované pracovisko v Kráľovciach s kapacitou 55 miest.á história DSS je spojená s mestom Rožňava, a to od prvého dňa roku 2004, kedy sa zariadenie oficiálne presťahovalo z kláštorného komplexu v Jasove do priestorov Nemocnice s poliklinikou Sv. Barbory v Rožňave.roku 2009 bol názov domova sociálnych služieb zmenený na JASANIMA - Domov sociálnych služieb.1. 1. 2013 sa Uznesením KSK č. 484/2012 z 22. 10. 2012 stala AMALIA - Domov sociálnych služieb, Košická č. 29, Rožňava organizačnou súčasťou zariadenia.
JASANIMA - DSS v rámci systému manažérstva kvality získala certifikát kvality
ISO 9001:2015.Prijatie hodnôt firemnej kultúry, ku ktorým sa hlásia všetci zamestnanci JASANIMA DSS vrátane o.s. AMALIA DSS:

ODBORNOSŤ - záujem zamestnancov o zvyšovanie svojich odborných zručností, schopností a vedomostí celoživotným vzdelávaním, dodržiavanie predpísaných kvalifikačných predpokladov určených legislatívnymi normami, pri plnení pracovných povinností využívať odborné metódy, postupy a nástroje.

ZODPOVEDNOSŤ - zamestnanec si uvedomuje svoju povinnosť niesť následky za svoje konanie, dokáže pohotovo konať v prospech prijímateľa sociálnych služieb a zamestnávateľa a má schopnosť odôvodniť svoje konanie.

ÚSTRETOVOSŤ - aktívne spolupracujúci, práca v tíme, ochotný vychádzať v ústrety kolegom a prijímateľom, zmierlivý aj pri výkone v stresovom a psychicky náročnom pracovnom prostredí so zreteľom na rešpektovanie ľudských práv.

SAMOSTATNOSŤ - spoliehajúci sa na vlastné schopnosti, plnenie pracovných povinností bez napomínania a pravidelného upozorňovania. Schopnosť plánovať si prácu a vytyčovať ciele s vhodne zvolenými prostriedkami. Nekonať však svojhlavo, tvrdohlavo.

Určenie výnimočnosti zariadenia

JASANIMA DSS Rožňava, vrátane OS AMALIA DSS sa líši od ostatných zariadení najmä uvedenými výnimočnými charakteristikami:

Zariadenie tzv. rodinného typu - rozdelenie prijímateľov v integrovaných skupinách a poskytovanie služieb tzv. rodinného typu

Poloha zariadenia - umiestnenie blízko centra, priamo v areáli NsP, čo zabezpečuje rýchlu odbornú zdravotnú pomoc

Integrácia - účasť prijímateľov na množstve regionálnych akcií (športových, kultúrnych, spoločenských), účasť na jarmokoch, výstavách, tvorivých dielňa, firemných akciách

Tréningové chránené bývanie - aktívna príprava prijímateľov na proces transformácie zariadenia

Certifikát kvality - držiteľ certifikátu kvality podľa normy ISO 9001:2015


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu