JASANIMA


Prejdi na obsah

O nás

JASANIMA - DSS

Domov sociálnych služieb je rozpočtovou organizáciou s celoročnou pobytovou formou. Zriaďovateľom zariadenia je Košický samosprávny kraj. Zariadenie je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet KSK. Štatutárnou zástupkyňou zariadenia je PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka DSS. JASANIMA DSS vrátane o.s. AMALIA a SVI má 57 zamestnancov. Kapacita zariadenia je 83 prijímateľov soc. služieb. Trojposchodová budova poskytuje ubytovanie v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách so sociálnym zariadením. Zariadenie je bezbariérové, s výťahom. Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje personál v nepretržitej prevádzke. V rámci optimalizácie životných podmienok a osobnostného rozvoja, ako aj v snahe uplatňovať prvky deinštitucionalizácie boli naši prijímatelia rozdelení do šiestich integrovaných skupín (vychádzajúc z ich sociálnych, špeciálno-pedagogických a psychologických diagnostík, ako aj z ich zdravotných dispozícií). Za účelom rozvíjania praktických zručností a prípravy na opätovné zaradenie do života bolo v našej inšititúcii v roku 2006 zriadené chránené tréningové bývanie. V súčasnosti zastrešuje tri prijímateľky soc. služieb, ktoré vedieme k upevňovaniu pracovných a sociálnych zručností a k rozvíjaniu samostatnosti. Zariadenie poskytuje komplex sociálnych služieb zahrňujúcich sociálnu, ošetrovateľskú, terapeutickú a výchovnú starostlivosť s dôrazom na komplexný rozvoj osobnosti prijímateľa sociálnych služieb ako individuality. Mnohotvárnosť činností realizovaných v zariadení má za úlohu poskytnúť prijímateľovi soc. služieb čo najväčší priestor na uplatnenie špecifických individuálnych dispozícií. Práve so zreteľom na túto orientáciu sa v zariadení pri práci s prijímateľom vytvára priestor na rozvoj pracovných zručností: vyšívanie, košikárstvo,práca z drevom, výroba keramiky, tkanie, výroba sviečok, výroba dekoračných predmetov, záhradnícke práce, pomocné práce spojené s úpravou a údržbou interiéru a exteriéru zariadenia či rekreačno-regeneračné aktivity.

História JASANIMA - DSS

Domov sociálnych služieb bol založený 1. 1. 1962 a bol slávnostne otvorený ako domov dôchodcov umiestnený v kláštornom komplexe Jasov. Neskôr bol premenovaný na ošetrovací ústav. Od 1. 1. 1975 patrilo zariadenie pod Okresný ústav sociálnych služieb Košice - vidiek so sídlom v Šemši. 14. 6. 1983 bol zriadený domov dôchodcov s kapacitou 65 miest a ústav sociálnych služieb s kapacitou 200 miest. Dňom 1. 1. 1991 bol domov dôchodcov v Jasove zrušený a od 1. 4. 1991 sa stalo zariadenie (domov sociálnych služieb) samostatným právnym subjektom. 14. 12. 1998 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb Jasov. Neskôr, dňom 1. 1. 2001, bolo zariadenie rozdelené na DSS Jasov a DSS Kráľovce. Od 1. 4. 2001 do 31. 12. 2002 prevádzkovalo aj detašované pracovisko v Kráľovciach s kapacitou 55 miest.á história DSS je spojená s mestom Rožňava, a to od prvého dňa roku 2004, kedy sa zariadenie oficiálne presťahovalo z kláštorného komplexu v Jasove do priestorov Nemocnice s poliklinikou Sv. Barbory v Rožňave.roku 2009 bol názov domova sociálnych služieb zmenený na JASANIMA - Domov sociálnych služieb.1. 1. 2013 sa Uznesením KSK č. 484/2012 z 22. 10. 2012 stala AMALIA - Domov sociálnych služieb, Košická č. 29, Rožňava organizačnou súčasťou zariadenia.
JASANIMA - DSS v rámci systému manažérstva kvality získala certifikát kvality
ISO 9001:2015.Organizačná súčasť AMALIA - DSS

AMALIA - Domov sociálnych služieb je zariadením s ambulantnou a týždennou pobytovou formou pre deti a dospelých bez právnej subjektivity. Kapacita DSS je 23 miest, z toho 10 miest zabezpečuje ambulantnú pobytovú formu a 13 miest týždennú pobytovú formu. Zariadenie sa nachádza na Košickej ulici č. 29 v Rožňave v rodinnom dome, ktorý je čiastočne bezbariérový, so zvislou plošinou.
Prijatie hodnôt firemnej kultúry, ku ktorým sa hlásia všetci zamestnanci JASANIMA DSS vrátane o.s. AMALIA DSS:

ODBORNOSŤ - záujem zamestnancov o zvyšovanie svojich odborných zručností, schopností a vedomostí celoživotným vzdelávaním, dodržiavanie predpísaných kvalifikačných predpokladov určených legislatívnymi normami, pri plnení pracovných povinností využívať odborné metódy, postupy a nástroje.

ZODPOVEDNOSŤ - zamestnanec si uvedomuje svoju povinnosť niesť následky za svoje konanie, dokáže pohotovo konať v prospech prijímateľa sociálnych služieb a zamestnávateľa a má schopnosť odôvodniť svoje konanie.

ÚSTRETOVOSŤ - aktívne spolupracujúci, práca v tíme, ochotný vychádzať v ústrety kolegom a prijímateľom, zmierlivý aj pri výkone v stresovom a psychicky náročnom pracovnom prostredí so zreteľom na rešpektovanie ľudských práv.

SAMOSTATNOSŤ - spoliehajúci sa na vlastné schopnosti, plnenie pracovných povinností bez napomínania a pravidelného upozorňovania. Schopnosť plánovať si prácu a vytyčovať ciele s vhodne zvolenými prostriedkami. Nekonať však svojhlavo, tvrdohlavo.

Určenie výnimočnosti zariadenia

JASANIMA DSS Rožňava, vrátane OS AMALIA DSS sa líši od ostatných zariadení najmä uvedenými výnimočnými charakteristikami:

Zariadenie tzv. rodinného typu - rozdelenie prijímateľov v integrovaných skupinách a poskytovanie služieb tzv. rodinného typu

Poloha zariadenia - umiestnenie blízko centra, priamo v areáli NsP, čo zabezpečuje rýchlu odbornú zdravotnú pomoc

Integrácia - účasť prijímateľov na množstve regionálnych akcií (športových, kultúrnych, spoločenských), účasť na jarmokoch, výstavách, tvorivých dielňa, firemných akciách

Tréningové chránené bývanie - aktívna príprava prijímateľov na proces transformácie zariadenia

Certifikát kvality - držiteľ certifikátu kvality podľa normy ISO 9001:2015


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu