JASANIMA


Prejdi na obsah

Odlahcovacia služba

O nás


ODĽAHČOVACIA SLUŽBA
V JASANIMA - DSSurčená pre opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých osôb a verejnosť

od 15. 09. 2019

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Odľahčovacou službou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencia jeho zhoršenia.
Vzmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa odľahčovacia služba poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.


Podmienkou nároku na poskytnutie odľahčovacej služby je predloženie posudku vydaného príslušným úradom práce. Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe podania písomnej žiadosti záujemcom o poskytnutie odľahčovacej služby (t. j. osoby, ktorá poskytuje opatrovanie). Žiadosť je možné podať poštou alebo osobne v DSS. Službu DSS poskytne iba v prípade, ak má zariadenie voľné miesto a k nástupu do DSS záujemcu vyzve písomne. Evidencia žiadostí o poskytovanie odľahčovacej služby je vedená na webovej stránke DSS – www.dssroznava.sk.

Povinné prílohy žiadosti oodľahčovacej služby:

 • Osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz ŤZP, zdravotný preukaz),
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdený obvodným lekárom,
 • Lieky + zoznam užívaných liekov, vystavený obvodným lekárom,
 • fotokópiu posudku vydaného príslušným ÚPSVaR, v ktorom je uvedený stupeň odkázanosti (ak bol posudkom určený),
 • potvrdenie príslušného ÚPSVaR o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (príp. kópiu rozhodnutia),
 • čestné prehlásenie osoby, ktorej vznikol nárok na poberanie peňažného príspevku na opatrovanie FO sťažkým zdravotným postihnutím, spolu sópiou rozhodnutia príslušného ÚPSVaR, že mu príspevok na opatrovanie nebol priznaný,
 • potvrdenie o príjme FO, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba,
 • doklad o bezinfekčnosti – nie staršie ako 3 dni pred nástupom,
 • výsledky RTG pľúc – nie staršie ako 3 mesiace pred nástupom,
 • výsledky vyšetrení na bacilonosičstvo - aktuálne výtery z nosa, hrdla a konečníka,
 • zdravotné a inkontinenčné pomôcky, ktoré FO používa,
 • osobné šatstvo, prádlo, obuv označené iniciálami FO.


Úhrada za odľahčovaciu službu
Pri nástupe do DSS sa s fyzickou osobou, resp. jej zákonným zástupcom uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, kde sa v zmzsle § 74 zákona uvedie aj čas poskytovania sociálnej služby v termíne od – do.
Počas poskytovania sociálnej služby sa táto fyzická osoba považuje za prijímateľa sociálnej služby a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinosti vyplývajúce zo zákona. Úhrada za odľahčovaciu službu je realizovaná v súlade s platným Všeobecným záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK č. 17/2012 v znení neskorších predpisov zverejneného na webovej stránke DSS a uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktoré poslúžia na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním tejto sociálnej služby. Úhrada za odľahčovaciu službu sa uhrádza
vopred v hotovosti do pokladne DSS na základe príjmového pokladničného dokladu.


Novou službou kraj pomáha opatrovníkom v domácnosti - článok Košického samosprávneho krajaŽiadosť o poskytovanie odľahčovacej - služby tu stiahnuťInformácie o možnostiach poskytovania odľahčovacej služby:


JASANIMA – Domov sociálnych služieb
Špitálska č. 7, 048 01 Rožňava
www.dssroznava.sk
e-mail: jasanima@vucke.sk
č. t.: 058/7881663
0917/169 832 – PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka DSS
0917/169 833 – PhDr. Katarína Borsodiová, vedúca ÚSOK


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu