JASANIMA


Prejdi na obsah

Postup pri prijatí

Prijatie do DSS

Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

1. V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, podáva
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na Úrad Košického samosprávneho kraja - odbor sociálnych vecí.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb je občan povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je vydané na základe písomnej žiadosti občana o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Úrad KSK.

Podkladom na vydanie "rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu" je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe
lekárskeho posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Úradom KSK na základe podanej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

2. V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov (domov dôchodcov) sa obracia občan na mestský úrad v mieste trvalého bydliska so
žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu