JASANIMA


Prejdi na obsah

Socíálne služby

Poskytované služby > Sociálne služby

Poskytované sociálne služby

JASANIMA - DSS a jej organizačná súčasť AMALIA - DSS poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy 3. V DSS sa poskytujú, zabezpečujú a utvárajú podmienky na odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.


Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa v DSS poskytuje podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov podľa stupňa odkázanosti priznanej prijímateľovi soc. služieb v rozhodnutí o odkázanosti.

Základné sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc prijímateľovi soc. služieb, jeho zákonnému zástupcovi alebo rodinnému príslušníkovi v nepriaznivej soc. situácií. V DSS sa poskytuje základné soc. poradenstvo, ktoré zahŕňa posúdenie povahy problému prijímateľa, rodiny alebo komunity a poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Ošetrovateľská starostlivosť- prijímateľom soc. služieb je poskytovaná zdravotná starostlivosť zameraná na liečebno-preventívnu starostlivosť. Prijímateľ soc. služby má uzatvorenú zmluvu s obvodným lekárom, ktorý prichádza do DSS 1 x týždenne v stanovenom čase, alebo mimo ordinačných hodín v prípade individuálnych potrieb. Na tento účel je zriadená ambulancia. DSS ďalej zabezpečuje špecializovanú starostlivosť u dispenzarizovaných prijímateľov, a to najmä psychiatrickú v spolupráci s psychiatrickým oddelením Nemocnice s poliklinikou Sv. Barbory v Rožňave a v ostatných odborných ambulanciách. V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa u prijímateľov soc. služieb poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, ktorá je zameraná na komunitné a psychiatrické ošetrovateľstvo. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná v súlade s vyhláškou MZ SR č. 109/2009 Z. z.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov- je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, omoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácií v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme prijímateľa soc. služieb.

Sociálna rehabilitácia - je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa soc. služieb rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných soc. aktivitách. Soc. rehabilitáciou je aj nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma a sociálna komunikácia.

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností - odborná činnosť, ktorú DSS vykonáva pre prijímateľov soc. služieb, ktorým je určený rozhodnutím súdu ako opatrovník. V organizačnej súčasti sa táto pomoc neposkytuje, pretože AMALIA - DSS nie je opatrovníkom pre prijímateľov soc. služieb. Organizačná súčasť poskytuje sociálnu službu ambulantnou a týždennou pobytovou formou.

Rozvoj pracovných zručností - je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľa soc. služieb pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti so zreteľom na komplexný rozvoj osobnosti prijímateľov soc. služieb. V JASANIMA DSS sa realizuje široký komplex pracovných činností prostredníctvom týchto dielní :

 • kreatívna,
 • keramická,
 • drevárska,
 • tkáčska,
 • košíkarska,
 • dielňa na výrobu sviečok.


Pracovné aktivity sa realizujú aj :

 • v sklenníku (záhradnícke práce),
 • pomocné práce spojené s úpravou a údržbou interiéru a exteriéru DSS.

Obslužné činnosti

Ubytovanie - ubytovanie je v DSS zabezpečené v dvojposteľových a trojposteľových izbách s príslušenstvom na troch poschodiach. Budova je vybavená aj výťahom. Na I. poschodí sa nachádzajú tri dvojposteľové izby a šesť trojposteľových izieb. Na II. poschodí sa nachádzajú tri dvojposteľové izby a osem trojposteľových izieb. Na III. poschodí sa nachádza päť dvojposteľových izieb a sedem trojposteľových izieb s príslušenstvami.

Stravovanie - je zabezpečené dovozom zo SUBSIDIUM - špec. zariadenia, zariadenia pre seniorov a DSS Rožňava na základe dohody v termonádobách. Prijímateľom soc. služieb sa poskytuje strava päťkrát denne + druhá večera ako doplnok stravy.

Pranie a žehlenie - pranie a žehlenie oblečenia a bielizne prijímateľov soc. služieb je zabezpečené dodávateľsky. Drobné opravy bielizne a rozdelenie bielizne je zabezpečené v DSS.Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí - DSS zabezpečuje úschovy cenných vecí pre všetkých prijímateľov soc. služieb bezplatne na základe smernice o úschove cenných vecí. Uschovávané cenné veci sú uložené v uzamykateľnom trezore.

Vzdelávanie - DSS utvára podmienky na vzdelávanie prijímateľov soc. služieb s cieľom upevňovania edukácie. V DSS je vytvorená miestnosť pre vzdelávanie - „škola“, ktorá je prispôsobená edukácii prijímateľom soc. služieb.

Záujmová činnosť- v DSS sa v poobedňajších hodinách zabezpečuje činnosť:

 • tréning pamäte,
 • dramatoterapia,
 • reminiscenčná terapia,
 • loptové a košíkové hry,
 • duchovná služba - zriadená kaplnka a bohoslužba 2 x mesačne,
 • športový krúžok,
 • boccia,
 • filmové popoludnie,
 • vychádzky do mesta,
 • návšteva knižnice,
 • pečenie,
 • hudobný krúžok,
 • čitatelský krúžok,
 • tanečný krúžok,
 • snoezelen,
 • bazálna stimulácia.

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu