JASANIMA


Prejdi na obsah

SVI

O nás


Služba včasnej intervencie


V zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
je služba včasnej intervencie definovaná nasledovne:
§ 33

Služba včasnej intervencie
(1) Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je
jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
(2) V rámci služby včasnej intervencie sa
a) poskytuje
1. špecializované sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva
1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
2. preventívna aktivita.
(3) Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a
terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
(4) Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
(24)
24) Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké je poslanie služby včasnej intervencie
Poslaním služby včasnej intervencie je s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv poskytovanie podpory a pomoci rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od chvíle, kedy sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa. Služba je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. konzultáciou na pracovisku alebo telefonickou a mailovou komunikáciou. Spádová oblasť je územie Košického samosprávneho kraja.
Služba včasnej intervencie je poskytovaná bezplatne.


Aký je cieľ služby včasnej intervencie

 • sprevádzať rodinu v období nepriaznivej situácie,
 • pomoc pri vyrovnaní sa s postihnutím dieťaťa,
 • znížiť negatívny vplyv zdravotného postihnutia dieťaťa na fungovanie rodiny,
 • podporovať rozvíjanie schopností dieťaťa s ohľadom na jeho špecifické potreby,
 • pomáhať pri vytváraní stimulujúceho prostredia v rámci rodiny,
 • podporovať a posilniť vlastné zdroje rodiny dieťaťa na zvládnutie vzniknutej situácie,
 • pomáhať pri príprave pre nástup dieťaťa do predškolského a školského zariadenia,
 • pomáhať pri integrácii rodiny do bežného života,
 • spájať prostredníctvom rodičovských skupín rodiny so zámerom vzájomného zdieľania spoločných tém a otázok,
 • zvyšovať informovanosť a povedomie o službe včasnej intervencie.


Pre koho je služba včasnej intervencie určená

 • pre rodiny s deťmi vo veku 0-7 rokov, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie v jednej alebo viacerých oblastiach - vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno - emocionálny vývin,
 • pre rodiny s deťmi vo veku 0-7 rokov, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napr. prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia,
 • pre rodiny s deťmi vo veku 0-7 rokov, u ktorých ohrozenie vyplýva z biologických podmienok, alebo podmienok prostredia (predovšetkým pri nepriaznivej sociálnej situácii).


Aké sú základné princípy služby včasnej intervencie

 • Princíp rešpektovania dôstojnosti a individuálneho prístupu , pri rešpektovaní individuality sociálnej, kultúrnej, duchovnej a výchovnej zvláštnosti každej rodiny.
 • Princíp ochrany súkromia, pričom pracovník počas návštevy v rodiny vstupuje iba do priestorov, kde je pozvaný. Dokumentácia o rodine je dôverný materiál, ktorý bez súhlasu rodiny pracovník služby včasnej intervencie nie je oprávnený poskytovať tretej osobe.
 • Princíp nezávislosti, ktorý podporuje rodičov a dieťa nachádzať a využívať vlastné zdroje a schopnosti na zvládnutie vzniknutej situácie, v ktorej sa rodina nachádza.
 • Princíp partnerstva medzi zákonnými zástupcami dieťaťa a pracovníkmi služby včasnej intervencie, pričom sa rodina stáva rovnocenným členom tímu, ktorý rešpektuje práva rodiny, jej dôstojnosť a slobodné rozhodovanie.
 • Princíp práva voľby, pričom sa zákonný zástupca dieťaťa sám rozhoduje pre prijatie, či neprijatie ponúknutej služby včasnej intervencie, sám sa rozhoduje ožnosti využitia pomoci jednotlivých odborných pracovníkov služby včasnej intervencie a mieru využitia ich pomoci.
 • Princíp flexibility, ktorý zabezpečuje, že proces služby včasnej intervencie nie je od počiatku daný a nemenný. Podľa potrieb a momentálnej situácie je operatívne doplňovaný, prispôsobovaný alebo menený.
 • Princíp profesionálneho prístupu je garantovaný multidisciplinárnym tímom odborníkov – sociálny pracovník, psychológ, fyzioterapeut, liečebný pedagóg a pracovník sociálnej rehabilitácie.
 • Princíp prirodzenosti prostredia, pričom prevažná časť intervencie sa vykonáva v prirodzenom, rodinnom prostredí, pričom termíny domácich konzultácií sa dohovárajú pri rešpektovaný základných zásad chodu rodiny.
 • Princíp kontinuity starostlivosti, kde pri ukončení poskytovania služby včasnej intervencie je zákonný zástupca dieťaťa informovaný o ďalších službách a môže mu byť ponúknuté ich sprostredkovanie.


Čo ponúkame v rámci služby včasnej intervencie
Poradenskú podporu rodičom a ďalším blízkym osobám v rovine špecializovaného sociálneho poradenstva, psychologického a liečebno-pedagogického poradenstva, poradenstvo fyzioterapeuta a sociálnu rehabilitáciu.
Sprostredkovanie kontaktov so spoločenským prostredím, pomoc a podporu pri kontakte s úradmi, pri využívaní dostupných služieb a informačných zdrojov.
Psychosociálnu podporu a podporu pri posilňovaní rodičovských kompetencií a posilňovanie vzťahu dieťa - rodič a dieťa – súrodenec.
Komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa, najmä inštruktážou pri nácviku aňovaní zručností dieťaťa s cieľom maximálne využiť zdroje dieťaťa a rodiny vkognitívnej, senzorickej, motorickej a sociálnej.
Preventívne aktivity zamerané na priame vzdelávanie rodičov alebo sprostredkovanie iných zdrojov a seminárov.
Činnosť rodičovských skupín za účelom zdieľania podobných problémov rodín a výmeny skúseností.
Sociálnu inklúziu a sociálnu rehabilitáciu, najmä pomoc rodine nájsť si svoje miesto v komunite, kde žije a pomoc pri obnovení alebo upevnení kontaktov v rodine.
Požičiavanie didaktických a stimulačných pomôcok, možnosť návštevy stimulačnej miestnosti snoozelen a herne pre deti.

Ako služba prebieha

Prvý kontakt so záujemcom.
Prvý kontakt so službou včasnej intervencie je aktivitou záujemcu o službu. Môže byť telefonický, mailový alebo osobný. Cieľom prvého kontaktu je zistiť, čo záujemca spĺňa podmienky určené pre cieľovú skupinu, ktorej je služba včasnej intervencie poskytovaná. Ak áno, je dohodnutý termín prvej návštevy buď priamo v rodine záujemcu alebo na pracovisku včasnej intervencie. Kontaktovaný pracovník poznačí základné identifikačné údaje záujemcu: meno, adresa, kontakt. Ak záujemcovi nemôže byť poskytnutá služba včasnej intervencie, poskytne sa mu poradenstvo a kontakty na iné zariadenia alebo organizácie, kde by sa mohol obrátiť so svojim problémom. Prvý kontakt so záujemcov vykonáva spravidla sociálny pracovník.

Prvá informačná návšteva.
Najlepšie je, keď prvá návšteva prebehne priamo v rodine záujemcu. Pokiaľ to rodine nevyhovuje, návšteva sa uskutoční na pracovisku služby včasnej intervencie. Záujemca je podrobne informovaný o poslaní a možnostiach využívania služby včasnej intervencie a vzhľadom na zistený skutočný stav sú mu ponúknuté jednotlivé služby, ktoré by mohol využívať. Záujemcovi sú odovzdané základné tlačivá – informačný leták, príručka pre záujemcu a užívateľa služby včasnej intervencie a žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie. Po zodpovedaní prípadných dotazov záujemcu, kontaktný pracovník dohodne termín ďalšieho stretnutia. Prvej informačnej návštevy sa zúčastní sociálny pracovník a min. jeden ďalší člen tímu. Podanú žiadosť vyhodnotí tím pracovníkov služby včasnej intervencie, navrhne spôsob intervencie, čo následne schváli vedúca služby včasnej intervencie aľ zariadenia.

Uzavretie zmluvy.
Ak sa záujemca rozhodne využívať službu včasnej intervencie a spĺňa podmienky pre jej poskytovanie, je mu na základe spísanej žiadosti pri prvej informačnej návšteve, predložený návrh zmluvy. Návrh zmluvy je podrobne prekonzultovaný so žiadateľom, ktorý je zároveň oboznámený s kľúčovým pracovníkom. Kľúčový pracovník je pracovník služby včasnej intervencie, ktorý je určený podľa potreby riešenia najdôležitejšieho problému rodiny. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a podpisuje ju žiadateľ a riaditeľ zariadenia.

Priebeh služby.
Práca s rodinou sa realizuje prevažne v domácom prostredí, kde pracovník služby včasnej intervencie vykonáva konzultačné návštevy spravidla raz za mesiac. Individuálne je možné dohodnúť vyššiu frekvenciu návštev. Dĺžka návštevy sa pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 hodiny. Návšteva prebieha vo vopred dohodnutom čase, ktorý je prispôsobený potrebám a možnostiam rodiny (aj v popoludňajších hodinách). Z každej konzultačnej návštevy vypracuje prítomný pracovník zápis, vvyhodnotí doterajší priebeh služby a navrhne jej pokračovanie, zmenu alebo nové aktivity. Zápis z návštevy je založený do dokumentácie rodiny, resp. nahodený do systému v PC. Zákonný zástupca dieťaťa môže do dokumentácie kedykoľvek nahliadnuť.

Prerušenie a ukončenie poskytovanej služby.
Rodina môže písomne požiadať o prerušenie poskytovania sociálnej služby na určitý čas, pričom zmluvný vzťah založený touto zmluvou naďalej trvá. O prerušenie poskytovania sociálnej služby môže rodina požiadať z dôvodu dlhodobej hospitalizácie dieťaťa, rehabilitačného pobytu alebo dlhodobého pobytu mimo domáceho prostredia, mimo dosahu možností poskytovania služby včasnej intervencie. Zákonný zástupca dieťaťa môže zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť v písomnej forme, výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť od nasledujúceho dňa po dni doručenia výpovede. O okamžité ukončenie zmluvy o poskytovaní služby včasnej intervencie môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať v prípade zásadnej zmeny zdravotného stavu dieťaťa, resp. zmeny pobytu dieťaťa. Automaticky je zmluva o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončená zôvodu dovŕšenia veku 7 rokov u dieťaťa, ktorému je služba poskytovaná. Poskytovateľ môže zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončiť, ak rodina už nemá záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie a nespolupracuje s poskytovateľom, nerešpektuje dohodnuté termíny konzultácií alebo sa rodina presťahovala.

Individuálny plán podpory rodiny.
Kľúčový pracovník je zodpovedný za plánovanie a priebeh služby a zároveň po celý čas poskytovania služby včasnej intervencie rodinu sprevádza. Kľúčový pracovník, sociálny pracovník a zákonný zástupca dieťaťa spolu navrhnú a vytvoria individuálny plán podpory rodiny (ďalej IPPR). IPPR je vypracovaný písomne, a je to súbor konkrétnych úloh, ktoré chcú všetci zúčastnení v určitom období dosiahnuť. IPPR vymedzuje zdroje rodiny, prekážky a riziká, ktoré môžu ovplyvniť plnenie individuálneho plánu. Súčasťou IPPR je aj metodika ako dosiahnuť stanovený cieľ a frekvencia návštev v rodine. Hodnotí sa polročne, resp. pri splnení cieľa. V priebehu poskytovania služby včasnej intervencie môže byť vypracovaných niekoľko individuálnych plánov podpory rodiny.

Práva užívateľa služby včasnej intervencie.

 • Právo na primerané služby na profesionálnej úrovni, ktoré vedú k naplneniu cieľa.
 • Právo na individuálny prístup a plánovanie v súlade s osobným cieľom.
 • Právo na kľúčového pracovníka, ktorý rodinu sprevádza celým obdobím poskytovanie služby včasnej intervencie.
 • Právo na dodržiavanie stanovených termínov stretnutí (aj v popoludňajších hodinách).
 • Právo na bezplatné poskytovanie služby včasnej intervencie.
 • Právo sťažovať sa na poskytovanú službu včasnej intervencie.
 • Právo na dodržiavanie základných ľudských práv a dodržiavanie mlčanlivosti.


Povinnosti užívateľa služby včasnej intervencie.

 • Byť aktívny pri stanovení úloh v individuálnom pláne.
 • Spolupracovať pri plnení úloh stanovených v individuálnom pláne.
 • Nezamlčať dôležité okolnosti, ktoré môžu výkon služby včasnej intervencie ovplyvniť a včas informovať o zmene zdravotného stavu dieťaťa alebo rodinnej situácii, ktorá môže ovplyvniť poskytovanie služby včasnej intervencie.
 • Včas informovať kľúčového pracovníka alebo sociálneho pracovníka ožnosti vykonať plánovanú návštevu z dôvodu neprítomnosti, choroby alebo karantény a navrhnúť nový termín návštevy.
 • Včas vrátiť zapožičané stimulačné a didaktické pomôcky a dbať, aby tieto pomôcky neboli poškodené alebo zničené.


Sťažnosti.
Zákonný zástupca dieťaťa môže podať sťažnosti, pokiaľ nie je so službou včasnej intervencie spokojný. Sťažnosť môže podať ústne, písomne, telefonicky, elektronicky. Každá sťažnosť je zaevidovaná v knihe sťažností. Sťažnosť je postúpená riaditeľovi zariadenia, ktorý ju spolu s komisiou posúdi a v prípade opodstatnenosti sťažnosti prijme potrebné opatrenia. Sťažovateľ, pokiaľ sťažnosť nebola anonymná, je o výsledku šetrenia informovaný písomne do 30 dní od podania sťažnosti.

Vedenie dokumentácie.
Poskytovateľ služby včasnej intervencie zhromažďuje iba osobné údaje, ktoré sú pre poskytovanie služby nevyhnutné. Dokumentácia je vedená elektronicky a v písomnej forme. K dokumentom majú prístup iba pracovníci služby včasnej intervencie a zákonný zástupca dieťaťa má právo kedykoľvek do dokumentácie nahliadnuť. Dokumentácia je uložená v uzamykateľnom priestore, v PC v programe, ktorý je chránený heslom. Pracovníci služby včasnej intervencie sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o zistených údajoch a skutočnostiach, a to i po ukončení pracovného pomeru.

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu